Melanie Contemplation / Emélkedés Melanie

Image link

Melanie Contemplation: 120 x 100 cm, (47″ x 31″) oil on canvas.

Emélkedés Melanie:  Olajfestmény, vászon 120 x 100 cm.

Original 900 Euro

Canvas Print (Stretched on frame or rolled) 200 Euro (Half size 100 Euro)

Poster 80 EURO (Half size 40 Euro)